Jak pracujemy

1. Etap przygotowań

    Spotkanie z Klientem

 • na spotkanie prosimy dostarczyć mapę archiwalną posiadającą uzbrojenie terenu oraz projekt budowlany,
 • przedstawiamy warunki współpracy (etapy zamówienia, kosztorys, terminy),
 • prosimy o podpisanie pełnomocnictwa do reprezentowania Państwa we wszystkich sprawach formalnych.

    Wizja lokalna na terenie podłączanej inwestycji

 • na spotkaniu określamy trasę przyłącza gazowego oraz lokalizację szafki gazowej.
   

2. Etap formalności
      wszystko załatwiamy za Państwa, m.in.:

 • warunki techniczne,
 • umowy przyłączeniowe,
 • mapy do celów projektowych + uzgodnienia ZUD,
 • lokalizacja urządzenia w pasie drogi,
 • wypisy z rejestru gruntów,
 • uzgodnienia projektu w PSG,
 • opinia kominiarska,
 • pozwolenie na budowę,
 • decyzja z klauzulą prawomocności,
 • dziennik budowy i zgłoszenie do nadzoru budowlanego,
 • prowadzenie dziennika budowy,
 • organizacja ruchu – zajęcie pasa drogowego
 • badanie zagęszczenia gruntu.

3. Etap wykonywania przyłącza gazowego

 • inwentaryzacja geodezyjna
 • odbiór przyłącza przez PSG
 • zwracamy Państwu dokumenty

            Po Państwa stronie jest podpisanie umowy o dostawę
            gazu z PSG.